Regulamin badań psychologicznych

 Badania psychologiczne on-line polegają na przeprowadzeniu badań psychologicznych za pomocą metod psychologicznych za pośrednictwem sieci internet.

2. Badania psychologiczne on-line mogą być przeprowadzane w formie indywidualnej lub grupowej. Do formy grupowej badań stosuja się te same zasady, co do badań w formie indywidualnej.

3. Metody psychologiczne to autoryzowane i licencjonowane narzędzia pomiaru psychologicznego, które spełniają standardy dla tych metod przewidziane.

4. Wykaz wykorzystywanych metod psychologicznych w trakcie badań psychologicznych on-line określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. Badanie psychologiczne on-line polega na udostępnieniu badanemu wybranej metody lub metod psychologicznych na ściśle określony czas w celu jej wykonania.

6. Procedurę zapisu na badanie oraz przebiegu i wykonania badania psychologicznego on-line określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu

7. Udostępnienie metody psychologicznej polega na prezentacji pytań testowych lub innych psychologicznych prób wykonawczych za pośrednictwem internetu.

8. W trakcie badania psychologicznego online nie udostępnia się w szczególności.

8.1 opisu (podręczników) danej metody

8.2 kluczy niezbędnych do obliczenia wyników testowych

8.3 norm niezbędnych do transformacji wyników surowych na wyniki znormalizowane.

8.4 arkuszy testowych w formie papierowej.

9. Szczegółowe zasady wykorzystania danej metody psychologicznej określają odrębne przepisy ustanowione przez osobę lub instytucję posiadającą stosowne uprawnienia.

10. Każde wykonanie metody psychologicznej przez badanego jest równoznaczne z wypełnieniem arkusza danej metody w formie papierowej.

11.Wykorzystany arkusz danego badania psychologicznego nie może być wykorzystany do ponownego badania.

12.Każde wykorzystanie arkusza danej metody psychologicznej jest ewidencjonowane.

13.Wykonana metoda psychologiczna podczas badania psychologicznego online jest poddana analizie psychologicznej przez dyplomowanego psychologa.

14.Badanie psychologiczne on-line kończy się sporządzeniem opinii psychologicznej na podstawie wykonanych badań przy użyciu wybranej metody lub metod psychologicznych.

15.Pojęcie opini psychologicznej jest w niniejszym Regulaminie tożsame z orzeczeniem psychologicznym.

16.Do sporządzenia opinii psychologicznej może być wykorzystana rozmowa, wywiad z badanym lub inna technika psychologiczna.

17.Szczegółowe zasady sporządzania opinii psychologicznej określa Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

18.Opinia psychologiczna jest płatna

19.Szczegółowa zasady odpłatności za sporządzenie opinii psychologicznej zawarte są w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

%d bloggers like this: